Διοικητές ΥΠΕ: Οι 7 πρώτοι που θα δώσουν προσωπική συνέντευξη

διοικητές ΕΣΥ

Μετά τη συνέντευξη θα καταρτισθεί πίνακας με τους τρεις επικρατέστερους Διοικητές ανά προκηρυσσόμενη θέση που θα αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας.

Στο επόμενο στάδιο περνούν οι επτά πρώτοι σε βαθμολογία υποψήφιοι ανά ΥΠΕ στο ΕΣΥ, που προορίζονται για τη θέση του Διοικητή, και οι 14 πρώτοι ανά ΥΠΕ, που προορίζονται για τις δύο θέσεις Υποδιοικητή. Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή, προκειμένου να καταρτισθεί πίνακας με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψήφιους, που θα αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας.

Σημειώνεται ότι από τους σημερινούς 7 Διοικητές ΥΠΕ, οι 5 βρίσκονται στη λίστα των επιτυχόντων που θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Πρόκειται για τους Διοικητές της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 7ης ΥΠΕ (Ροϊλός, Μπογιατζίδης, Τσαλικάκης, Σερέτης και Παπαβασιλείου).

Τους πίνακες με τους 7 επιτυχόντες ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ
«Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Οριστικοί Πίνακες:

  • των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και
  •  των Επιλέξιμων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των οικείων προσωρινών πινάκων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης που αναγράφονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι διοικητές εξετάστηκαν σε τρεις ενότητες Παραγωγικού Συλλογισμού, Επαγωγικού Συλλογισμού και Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων.

Όλο Υγεία

Scroll to Top