Τα τρία βασικά μη φαρμακευτικά μέτρα που προτείνει το ECDC για την αντιμετώπιση νέων πανδημιών

μέτρα προστασίας

Aυτά τα μέτρα πρόληψης αποτέλεσαν την πρωταρχική απάντηση στις αρχικές φάσεις της πανδημίας covid-19, αναφέρει το ECDC.

Την ενίσχυση του σχεδιασμού έκτακτη ανάγκης των υγειονομικών συστημάτων των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μια νέας πανδημίας συστήνει σε σημερινή του έκθεση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Προτείνει την εφαρμογή μέτρων προστασίας της δημόσιας Υγείας, τα οποία είναι μη φαρμακευτικά και εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Όπως εξηγεί το ECDC, αυτά τα μέτρα πρόληψης εφαρμόστηκαν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 και αποτέλεσαν την πρωταρχική απάντηση στις αρχικές φάσεις της πανδημίας, ιδίως πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια.

Τα τρία βασικά μέτρα προστασίας

Μάσκες, αποστάσεις και τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι τα μέτρα που μάθαμε όταν ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή μας. Σε μελλοντικές πανδημίες μπορεί και πάλι να βασιστεί κανείς σε αυτά τα μέτρα αναφέρει το ECDC, για τη μείωση της μετάδοσης ασθενειών και των επιπτώσεων στην υγεία.

«Είναι πιθανό ότι τα μέτρα προστασίας θα αξιοποιηθούν ξανά στις πρώτες φάσεις των μελλοντικών πανδημιών. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουν να αντλούνται διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και να ενσωματώνονται στα σχέδια ετοιμότητας μελλοντικών έκτακτων αναγκών υγείας και πανδημιών», τονίζει ο Jonathan Suk, εμπειρογνώμονας του ECDC, για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση παρέχει συστάσεις σε πέντε τομείς

• Ενσωμάτωση των μέτρων στους τομές διακυβέρνησης της ασφάλειας της υγείας. Αφορούν διαδικασίες σε δομές και θεσμούς για την επίβλεψη και τη διαχείριση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μιας χώρας.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων

• Αξιολόγηση του ευρύτερου αντίκτυπου των μέτρων προστασίας στην κοινωνική και δημόσια υγεία.

• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με την κλινότητα

• Ενίσχυση του διεπιστημονικού συντονισμού στη λήψη αποφάσεων.

Οι συστάσεις του ECDC προέκυψαν από τα ευρήματα δύο διαβουλεύσεων με ειδικούς, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2022 και τον Μάιο του 2023. Βασίζονται σε πολλαπλά διδάγματα και σε σχετική τεκμηρίωση του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Απευθύνονται σε εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα Υπουργεία Υγείας και στις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας και φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό ετοιμότητας για πανδημίες ή και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top