Υπουργική απόφαση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του clawback για τα φάρμακα υψηλού κόστους

clawback

Υπουργική απόφαση καθορίζει την μέθοδο υπολογισμού και εφαρμογής του clawback για την δαπάνη φαρμάκων υψηλού κόστους των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Η μέθοδος υπολογισμού της υπέρβασης των ποσών που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη των φαρμάκων υψηλού κόστους των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (Clawback) καθορίζει υπουργική απόφαση. Αφορά την νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των λοιπών φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Η υπουργική απόφαση η οποία έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023 προβλέπει τα εξής:

Σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε δεύτερο στάδιο και σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων, το ποσό αυτό επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ (Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας) με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) διά της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Από το ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής, καθώς και το rebate που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, ώστε να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που θα καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

Σε περιπτώσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν ενταχθεί σε κλειστό Προϋπολογισμό δυνάμει σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και για τα οποία έχουν υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά μεταξύ των αντίστοιχων Φαρμακευτικών Εταιρειών ή Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, είναι δυνατό για τον επιμερισμό τυχόν υπέρβασης να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ή να ακολουθείται η διαδικασία που θα συμφωνηθεί με τις φαρμακευτικές εταιρείες και θα περιγράφεται σαφώς στα σχετικά συμφωνητικά.

Ειδικότερα, από το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης αφαιρούνται τα ποσά των κλειστών προϋπολογισμών και εν συνεχεία υπολογίζεται η πραγματοποιηθείσα φαρμακευτική δαπάνη για τα ως άνω φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση με τον προϋπολογισθέντα κλειστό προϋπολογισμό που τους αναλογεί. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί με τους αντίστοιχους κλειστούς προϋπολογισμούς, τότε η διαφορά της πραγματοποιηθείσας δαπάνης από την προϋπολογισθείσα, επιστρέφεται στο ποσό της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης για τον καθορισμό της υπέρβασης αυτού.

Το τελικό ποσό επιστροφής (clawback) αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, τρέχοντος έτους και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού ή συμψηφίζεται με ισόποσες οφειλές τους προς τους αντίστοιχους προμηθευτές.

Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για την φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ ανά φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Όλο Υγεία

Scroll to Top