Πρεμιέρα για τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή στο ΕΣΥ – Έντονες αντιδράσεις

απογευματινά χειρουργεία

ΠΟΕΔΗΝ: Με την ΚΥΑ για τα απογευματινά χειρουργεία αλλοιώνεται η θεμελιώδης αρχή σύστασης του ΕΣΥ που είναι η δωρεάν περίθαλψη με ισότιμη πρόσβαση.

Ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία σε νοσοκομεία του ΕΣΥ μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας και η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ειδικότερα,με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου, καθορίζονται οι τομείς και τα τμήματα/κλινικές όπου είναι δυνατή η λειτουργία τους και ο έλεγχος πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων και σε μηνιαία βάση από τους Διοικητές των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.

Απογευματινά χειρουργεία δύναται να πραγματοποιούνται καθ’ όλες τις ημέρες, εξαιρουμένων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα οποία δε δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους.

Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης.

Επίσης, δύναται να συμμετέχουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων ως χειρουργοί Β’ και Γ’. Το προσωπικό συμμετέχει στην ως άνω λειτουργία εφόσον δεν εφημερεύει, δεν απασχολείται υπερωριακά, ούτε σε απογευματινά ιατρεία κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ως προϋπόθεση συμμετοχής των ιατρών, ορίζεται η διατήρηση του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων και επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προϋπόθεσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για τη λειτουργία της κλινικής πέραν του τακτικού ωραρίου, μέχρι την, αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Τι θα πληρώνει ο ασθενής

Η δαπάνη της νοσηλείας ασθενή, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει.
Ο ασθενής θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα ποσά που αφορούν στις αμοιβές του προσωπικού και στα έξοδα του Νοσοκομείου για τη λειτουργία του, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Τα ποσά αποτελούν έσοδα του νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό και διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού για τη διενέργεια της χειρουργικής ή άλλης επεμβατικής πράξης και για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Νοσοκομείου, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Οι έξι κατηγορίες των επεμβάσεων και το κόστος
Οι επεμβάσεις θα καταχωρούνται στο σύστημα με βάση την βαρύτητά τους και η επιβάρυνση των ασθενών θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ.
• Πολύ μικρή επέμβαση: Ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει 300 ευρώ.
• Μικρή: Το κόστος για τον πολίτη θα είναι 500 ευρώ.
• Μεσαία: Το κόστος για τον πολίτη θα είναι 900 ευρώ.
• Μεγάλη: Το κόστος ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.
• Βαριά: Το κόστος ανέρχεται σε 1.600 ευρώ.
• Εξαιρετικά βαριά: Το κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Αμοιβές ιατρικού και λοιπού προσωπικού

Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο ασθενής στο Νοσοκομείο, καθορίζονται, ανάλογα με την κατηγορία εκάστης διενεργούμενης χειρουργικής επέμβασης και επεμβατικής πράξης.

Ο χειρουργός Α’ ή Συντονιστής Διευθυντής θα λαμβάνει από 125 ευρώ για πολύ μικρή επέμβαση έως 1.000 ευρώ για εξαιρετικά βαρειά επέμβαση.

Ο Διευθυντής ή Αναπληρωτής Καθηγητής θα αμείβεται με 110 ευρώ για πολύ μικρά χειρουργεία έως 900 ευρώ για εξαιρετικά βαρειά

Οι επιμελητές και Επίκουροι Καθηγητές θα αμείβονται από 105 ευρώ έως 850 ευρώ.

Οι αναισθησιολόγοι θα αμείβονται για πολύ μικρή επέμβαση στα 90 ευρώ, για μικρή στα 155 ευρώ, για μεσαία στα 245 ευρώ, για μεγάλη στα 350 ευρώ, για βαρειά στα 400 ευρώ και για εξαιρετικά βαρειά στα 450 ευρώ.

Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

Η ως άνω αμοιβή καλύπτεται από τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου.
Το ποσό που παραμένει στο Νοσοκομείο προς κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που θα καταβάλει ο ασθενής και των αμοιβών
α) του ιατρικού προσωπικού,
β) του παραϊατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

Διαδικαστικά θέματα Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν μπορούν να διενεργούνται μετά τις 10:00 μ.μ.

Απογευματινά χειρουργεία: Αλλοιώνεται η η θεμελιώδης αρχή του ΕΣΥ

«Με την ΚΥΑ των απογευματινών χειρουργείων αλλοιώνεται η θεμελιώδης αρχή σύστασης του ΕΣΥ που είναι η δωρεάν περίθαλψη με ισότιμη πρόσβαση», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και συνεχίζει:

«Όποιος έχει χρήματα θα χειρουργείται άμεσα. Όσοι δεν έχουν χρήματα θα περιμένουν χρόνια σε λίστα αναμονής».

Φέρει ως παράδειγμα τα απογευματινά ιατρεία επί πληρωμή, σημειώνοντας ότι «όποιος ασθενής πληρώνει βρίσκει εύκολα απογευματινό ιατρείο επί πληρωμή. Πρωινό ιατρείο δωρεάν ίσως και ποτέ».

Το 40% των χειρουργικών αιθουσών κλειστές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών

Η ΠΟΕΔΗΝ λέει ναι στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων «με προσλήψεις προσωπικού, λειτουργία όλων των χειρουργικών αιθουσών και χειρουργεία με το προσωπικό βάρδιας, δωρεάν, από τη λίστα αναμονής».Προσθέτει ότι την αύξηση των μισθών των υγειονομικών οφείλει να την αναλάβει το κράτος και όχι οι ασθενείς.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Γιαννάκος εκφράζει μάλιστα την έκπληξή του για το γεγονός ότι «οι μπαίνουν στα απογευματινά χειρουργεία» μεταμοσχεύσεις και επείγοντα περιστατικά. «Αν είναι δυνατόν. Προφανώς κάποιο λάθος θα έγινε. Δεν πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Βάλανε τις μεταμοσχεύσεις στα απογευματινά χειρουργεία» και απευθυνόμενος στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, αναμένει απαντήσεις, στο ερώτημα: «Όποιος έχει χρήματα και είναι σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση έχει πια προτεραιότητα;». Επίσης, αναφέρει ότι οι επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορούν να μπουν στα απογευματινά χειρουργεία. « Οι εν λόγω ασθενείς εισάγονται στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων και πρέπει άμεσα να χειρουργηθούν. Εάν δεν έχουν χρήματα τι θα γίνει;».

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Απαντώντας στην κατηγορία ότι στους κωδικούς των επεμβάσεων που θα γίνονται στα απογευματινά χειρουργεία εντάσσονται επεμβάσεις, όπως οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, αλλά και επείγοντα χειρουργεία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Στην Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί Drg των επεμβατικών πράξεων των νοσοκομείων. Στην απογευματινή λειτουργία όμως διενεργούνται επεμβάσεις για ψυχρά – τακτικά περιστατικά κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής χειρουργείου των νοσοκομείων. Δε συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά. Μην προσπαθούν κάποιοι να δημιουργούν εντυπώσεις απλά και μόνον διότι αντιδρούν στην Μεταρρύθμιση. Τα Απογευματινά Χειρουργεία θα πάνε πολύ καλά».

ΟΕΝΓΕ: επί πληρωμή ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Πάνος Παπανικολάου, αναφέρει ότι το ΦΕΚ περιλαμβάνει και μη χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. «Ιδιωτικές ΜΕΘ με τσουχτερό κρατικό φακελάκι 2000 ευρώ μέσα στα δημόσια νοσοκομεία» τονίζει σε ανάρτησή του.

Όλο Υγεία

Scroll to Top